<< <  Strona 2 z 7  > >>

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu cieszył się kurs na instruktora rowerowego. Na kursie 10 - 11 września w Wojciechowie stawiło się 13 osób z projektu. Podczas dwóch dni intensywnej pracy uczestnicy zdobyli uprawnienia pozwalające na prowadzenie zorganizowanych grup turystycznych.

Najbliższe działania w projekcie dla uczestników z województwa lubelskiego: w połowie wrzesnia wizyta studyjna do Bałtowa, 10 - 11 wrzesień kurs na instruktora rowerowego w Wojciechowie, 24 - 25 wrzesień kurs na instruktora kajakowego na rzece Wieprz.

Obecnie trwają prace zmierzające do zbudowania portalu z ofertami pakietów turystycznych z regionów objętych projektem. Nad produktami, które będą dostępne na portalu pracują animatorzy, przedsiębiorcy, właścicele gospodarstw agroturystycznych i pozostali uczestnicy projektu. Fachową radą służą im doradcy przedsiębiorczości.

Tematem przewodnim czwartych warsztatów projektowych (28-29 czerwiec) były Zagrody Edukacyjne. Pierwszego dnia odwiedziliśmy Gospodarstwo Agroturystyczne Doboszówka k. Janowa Lubelskiego, które jako pierwsze w woj. lubelskiem zostało wpisane na listę zagród edukacyjnych. Prelekcję nt. zagród edukacyjnych prowadziła p. Urszula Wojewoda z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

11 i 12 czerwca gościliśmy w Końskowoli k. Nałęczowa doradców przedsiębiorczości w ramach wizyty: "land stewardship". Celem ich przyjazdu było przetestowanie tworzonych na obszarze województwa lubelskiego sieciowych produktów turystycznych. Doradcy spojrzeli oczami ekspertów na przygotowywane bądź juz istniejące atrakcje turystyczne.

Strona 1 z 3  > >>

W dniach 15-16 października grupa doradców w zakresie kreowania i marketingu produktów turystycznych odwiedziła teren Doliny Karpia i testowała zróżnicowaną ofertę turystyczną tego mikroregionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Turystyka czynnikiem rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych", która odbędzie się w Krakowie w dniach 24-25.10.2013. Będzie to okazja do podsumowania rezultatów projektu.

26.08.2013 w Cholerzynie odbyło się spotkanie zespołu projektu z Fundacji MiLA z animatorem przedsiębiorczości i gestorami turystycznymi, zainteresowanymi współtworzeniem sieciowego produktu turystycznego w Małopolsce na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Korona Północnego Krakowa".

W Krakowie odbywa się trzecie szkolenie dla grupy przedsiębiorców i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej. Tematem szkolenia jest promocja usług turystycznych i marketing produktów turystycznych.

W dniach 8-9 maja br. w Krakowie odbyło się kolejne szkolenie dla przedsiębiorców i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej z Małopolski. Szkolenie dotyczyło form prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

Strona 1 z 4  > >>

W dniach 12-13 lipca 2013r. grupa przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej z terenu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wzięła udział w dwudniowej wizycie studialnej na terenie Małopolski.

W dniach 09-10 lipca doradcy ds. przedsiębiorczości w ramach wizyty "land stewardship" gościli w regionie świętokrzyskim. Celem ich przyjazdu było przetestowanie tworzonych i istniejących na obszarze województwa świętokrzyskiego sieciowych produktów turystycznych.

W dniach 21-22.06.2013r. gościliśmy u nas przedstawicieli uczestników projektu z województwa małopolskiego i lubelskiego, którzy wzięli udział w dwudniowych warsztatach tematycznych dotyczących tworzenia i wprowadzania na rynek - gier terenowych. Warsztaty dla nas poprowadziła m.in. Pani Anna Łubek pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" oraz dyrektora Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich.

W dniach 07-08.06.2013r. w ramach warsztatów tematycznych gościliśmy na naszym terenie Partnerów z terenu województwa lubelskiego i małopolskiego. To pierwsze nasze spotkanie z tego cyklu a będzie ich w sumie cztery.

W dniach 23-24.05.2013r. zakończylismy na terenie LGD "Krzemienny Krąg" cykl szkoleniowy dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień

 

Wspieramy rozwój lokalny na obszarach wiejskich jedenastu gmin na Lubelszczyźnie. Aktywizujemy mieszkańców do podejmowania inicjatyw gospodarczych poprzez szkolenia, doradztwo, prezentację dobrych praktyk, wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych grantów, promowanie produktów lokalnych i tworzenie współpracy sieciowej. Nasza organizacja wspiera rozwój turystyki na Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie.

 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

www.mila.org.pl

Dążymy do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Kreujemy rozwój oparty na walorach przyrodniczych i kulturowych miejsc oraz aktywności i współodpowiedzialności ich mieszkańców.

Nasze obszary działania to: przedsiębiorczość lokalna, turystyka dziedzictwa, partycypacja społeczna oraz edukacja i aktywizacja dzieci i młodzieży.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Celem Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” jest trójsektorowa współpraca partnerska organizacji pozarządowych, sektora biznesu i samorządów lokalnych w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju ziemii ostrowieckiej, opatowskiej i lipskiej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego i poprawę konkurencyjności regionu

 

Związek Gmin Lubelszczyzny

Związek funkcjonuje od 1995r., jako dobrowolne stowarzyszenie gmin województwa lubelskiego. Główne obszary działalności: rozwój regionalny, oświata, przedsiębiorczośc, społeczeństwo obywatelskie. Formy realizacji działań: lobbing, wymiana informacji i doświadczeń, opiniowanie aktów prawnych, działalnośc zamorządowa

Zapraszamy na relację z konferencji w Wojciechowie: http://www.zielonypierscien.pl/podglad_newa_n_1160.html. Jest również krótki reportaż w Panoramie Lubelskiej: http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/18-pazdziernika-2013-g2200/12742703  - od 14 minuty.

W dniach 15-16 października grupa doradców w zakresie kreowania i marketingu produktów turystycznych odwiedziła teren Doliny Karpia i testowała zróżnicowaną ofertę turystyczną tego mikroregionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Turystyka czynnikiem rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych", która odbędzie się w Krakowie w dniach 24-25.10.2013. Będzie to okazja do podsumowania rezultatów projektu.

18 października w Domu Biesiadnym w Wojciechowie odbędzie się ogólnopolska konferencja prezentująca rezultaty projektu. Konferencja, organizowana przez Związek Gmin Lubelszczyzny we współpracy z LGD „Zielony Pierścień” skierowana jest do przedstawicieli JST, zainteresowanych rozwojem turystyki w oparciu o zasoby kulturowe swoich regionów.

11 i 12 października doradcy przedsiębiorczości z Małopolski i świętokrzyskiego gościli w woj. lubelskim. Był to drugi etap tworzenia z ich udziałem sieciowych produktów w ramach projektu w naszym regionie. Tym razem doradcy pracowali nad finalnym etapem ofert turystycznych oraz testowali gotowe, już funkcjonujące produkty i usługi.