O projekcie

Dane projektu:
 

„Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Okres realizacji: 01.11.2012 – 31.10.2013

 

Lider Projektu: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” w Nałęczowie

 

Partnerzy Projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie, Związek Gmin Lubelszczyzny

 

Wartość projektu: 999 910 zł

 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

 
Opis projektu:

Projekt zakłada rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej poprzez tworzenie w trzech województwach turystycznych produktów sieciowych, w oparciu o istniejące centra ruchu turystycznego i ich dotychczasową specjalizację:

- Nałęczów, woj. lubelskie: turystyka poznawcza;

- Bałtów, woj. świętokrzyskie: park rozrywki/przygoda;

- Kraków, woj. małopolskie: turystyka dziedzictwa.

 

Cele projektu:

- wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby regionu na przykładzie 3 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego;

- opracowanie i wdrożenie kaskadowego systemu szkoleń dla 3 grup odbiorców: doradców, animatorów przedsiębiorczości oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w oparciu o zasoby regionu;

- wdrożenie innowacyjnych narzędzi aktywizacji społeczności lokalnej w kierunku przedsiębiorczości: questingu, ekomuzeum, marki lokalnej, greenways;

- wypracowanie 3 turystycznych produktów sieciowych w regionach objętych projektem oraz połączenie ich systemem ofert tematycznych dopasowanych do potrzeb konkretnego klienta;

 
Rezultat:

Efektem projektu będzie wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o produkt sieciowy w każdym z regionów oraz wspólny ponadregionalny produkt sieciowy. Trwałość projektu zapewnią partnerzy projektu, którzy przyjmą na siebie funkcje organizatora turystki w regionie lub powierzą role touroperatora kompetentnej organizacji. Upowszechnienie projektu nastąpi poprzez przekazanie dobrych praktyk poprzez sieci, których członkami lub współpracownikami są partnerzy projektu.